Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Rejse til Mellemøsten

Harald og Gerda (senior) får lyst til at besøge den unge familie i Damascus og drager i november 1960 af sted mod Mellemøsten. I rejsen er der indlagt en genvisit i Rom, hvor de denne gang får tid til at fordybe sig i Roms og Vatikanets museer, ligesom der gøres udflugter til Sabinerbjergene og til Tivoli. På vejen videre mod Mellemøsten gøres der ophold i Grækenland. De ser på Athens seværdigheder og tager på udflugter til andre af de klassiske udflugtsmål i Grækenland. Harald gør sig tanker om, hvor lidt de nulevende grækere ligner de hellener, som er afbilledet i statuer eller på friser. Fra Athen går turen videre via Istanbul til Beirut, hvorfra man kører i bil til Damascus, som nås kort før Jul. Damascus betragter Harald som den mest interessante by han har besøgt, og udtaler herom følgende til en avis: ”Jeg kunne gå i dage i basar gadernes mylder og se græske og assyriske søjler blandet med romerske buer. Midt i det hele ligger 6000 år gamle bygningsværker som er klinet til med nyere bygninger. Jeg betragter dette gamle murværk som sensationelt, men i Damascus vidste man knapt, at det fandtes. I de brogede gader er der en stemning, man aldrig glemmer. Der har været handel her i årtusinder. Hele orientens liv rører sig her. Mellem mennesker og affalds dynger går skrydende æsler, og pludselig er man borte fra de slagne turist ruter, hvor man føres frem som en tyr med ring i næsen.

I forlængelse af opholdet i Damascus besøger Harald og Gerda også Jerusalem og Betlehem, hvor de ser de hellige steder og vandrer ad Via Dolorosa til Golgata. Om opholdet i Israel udtaler han til avisen: Israel var et af rejsens hovedpunkter, her så jeg ting, der både forfærdede og overraskede mig. Man har gjort meget for at drage turisterne til de steder, hvor Jesus færdedes. Det er frygteligt, at måtte se et pap-maché barn placeret i den grotte, hvor frelseren fødtes. Fra alle sider rykker kirkerne i en for at få penge, og man bliver hele tiden opfordret til at købe souvenirs af den mest smagløse slags. Det er en hård prøve for et kristent menneskes tro at gæste Jerusalem.

Sheilas og Niels Aages 3. barn, Therese, fødes i 1960 i Jerusalem. Under opholdet i Jerusalem møder Harald daværende udenrigsminister Jens Otto Krag, som han straks indleder et bekendtskab med. Det er i det hele taget karakteristisk for Harald, at han med den største frimodighed giver sig i lag med kendte mennesker, hvor han møder dem. Engang traf han således skuespilleren Ove Sprogøe i Århus og indledte en samtale med denne. Som et resultat af samtalen indbyder Harald Ove Sprogøe til at spise middag på Kollerup, hvad han siger tak til. Man kan forestille sig, at en skuespiller er på jagt efter at opleve mennesketyper, og at Ove Sprogøe her møder en spændende type.

Det er tidligere nævnt, at Harald og Gerda følte savnet af ikke at have en datter, og vel i det hele taget savnede ungdom omkring sig. Harald søgte at råde bod på dette ved at invitere unge piger i familien til et ophold på Kollerup. Haralds niece Jette Mark boede således på Kollerup i 1952, imedens hun afsluttede sin skolegang på Statsskolen i Randers. Baggrunden var, at Haralds bror Carl i 1951 havde købt Iisgaard Hovedgård på Mols, og i foråret 1952 var i gang med at flytte ind på Iisgaard. Jette havde et godt ophold på Kollerup, hvor især Harald tog sig tid til at udvikle sin opfattelse af dannelse, kunst og kultur overfor Jette. I halvtredserne indbød Harald også sin fætter, maskinhandler Jeppe Mark, Nykøbing Mors, til at sende sine døtre: Kirsten, Kathrine, Elin og Vibeke til ophold på Kollerup. Da Jeppe havde så mange døtre, foreslog Harald sin fætter, halvt i spøg og halvt i alvor, at han skulle afstå en af pigerne til ham. Det ville Jeppe og Inger selvfølgelig ikke gå ind på, men alle pigerne fra Nykøbing aflagde besøg på Kollerup, og især den næstyngste, Elin, har givet udtryk for, at hun, under sine ophold på Kollerup, fik styrket sit fundament indenfor dannelse, kunst og kultur. Her var hun alene om at få opmærksomheden, og Harald tog hendes synspunkter alvorligt og var indstillet på at diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter. Gerda var nok knap så glad for dette rend af unge piger fra Haralds familie, selvom der også af og til kom besøg af hendes niecer, som f. eks. Birthe og Aage Hirth. En tredje gruppe unge som kom i hjemmet var de sydslesvigbørn som Harald hver sommer inviterede til ophold på Kollerup. Lysten til at se ungdom omkring sig er forståelig i en tid, hvor Niels Aage, Sheila og børnebørnene var i Afrika eller i Mellemøsten.

Elin Mark

Jette Mark sammen med Gerda

Elin Mark - en af reservedøtre

Jette Mark sammen med Gerda.
Billede fra 1951/2

Harald blev på et tidspunkt efter krigen medlem af Johannitterordnen, en kristelig ridderorden, med rødder tilbage til korstogstiden, og med mangeårigt hovedsæde på Malta. Hvor formålet oprindeligt var at bekæmpe de vantro (muslimerne), er det siden blevet ændret til sygepleje og anden humani¬tær virksomhed.

 I 1950 udskiltes Sostrup slot og park fra A/S Sostrup Gods og købtes af et interessentskab med Harald som kurator. En tid blev slottet lejet ud til skolebestyrer Torben Brix, som brugte bygningen til kostskole for adfærdsvanskelige drenge. Dette lejemål fik en kort levetid. Torben Brix kunne hverken styre eleverne eller økonomien, og efterlod lejemålet i absolut dårlig forfatning. Harald inddrog Johannitterordnen i ejerkredsen, og der dannedes en Johannitterordnens Sostrup-fond, som udnyttede bygningen til refugium under navnet ”Sostrup Kloster”. Harald fortsatte som kurator. Som kurator havde Harald mulighed for at disponere over en bolig i slottet, og den brugte han som et slags sommerhus. I de følgende år bliver der foretaget reparationer på tag og fag af slottet, ligesom der ændres på indretningen for at det kunne fungere som kloster eller refugium. 1/10 1960 sælges slottet imidlertid til Cistercienser ordnens nonnekloster i Allenslev, som efter en yderligere ombygning flytter sit kloster dertil. Harald fortsatte yderligere en tid som kurator under det nye ejerskab.

Harald som storkorsridder
Harald som storkorsridder af Johannitterordnen.
Billede fra 1955

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeSheila og Niels Aage vender hjem

Bomærke Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30