Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

SKOVBRUGET

Skovbruget omfatter 25 ha, som er spredt i mindre bevoksninger rundt omkring. Den største af bevoksningerne er Svallinggaard Plantage på 7,3 ha som overvejende er en nåletræsbevoksning. De øvrige 7 andre bevoksninger består af blandet løvtræ: Eg, bøg, ask er de dominerende træer. Tre af disse bevoksninger befinder sig i Asferg mose, her udgør birk en væsentlig del af træbestanden.

Som følge af, at der er mange små bevoksninger med stor randareal i forhold til totalarealet er vækstvilkårene langt fra optimale. De største af bevoksningerne behandles på normal forstlig vis, medens de mindre og mere vanskeligt tilgængelige bevoksninger mere tjener landskabs og vildtplejeinteresser. Overhovedet forsøges det, at kombinere skovøkonomiske interesser med landskabelige og jagtmæssige interesser.

Skoven passes af agerbrugets personale. Til større udhugninger benyttes skovbrugsentrepenører. Forstlig rådgivning udøves af den lokale Skovdyrkerforening. Skovbrugsproduktionen omfatter foruden tømmer og løvtrækævler et salg af brænde og i mindre omfang salg af juletræer.

 

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 23 92