Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Kollerup Lerværk A/S

Ved et dræningsarbejde på Kollerup Østergaard under anden verdenskrig støder man på en forekomst af meget besværlig plastisk ler. Der indsendes en prøve af leret til undersøgelse, og den viser, at der er tale om lerarten bentonit, som har et meget højt indhold af rent ler. Bentonit kan bruges som bindemiddel ved fremstilling af støbeforme til jern og stål støbegods.

Efter krigens afslutning tager Harald fat på at nyttiggøre denne forekomst af bentonit. Efter forskellige sonderinger dannes der et aktieselskab: Kollerup Lerværk A/S. Aktierne ejes dels af Harald, dels af broderen Carl. De 2 har tilsammen en majoritet. Resten ejes af familien Skaarup fra Julsminde teglværk, som har en teknisk viden om udvinding og forarbejdning af ler, endelig ejes en lille post af et ingeniørfirma i København, som skal stå for salget af Bentonitten.

I 1948 bygges der en fabriksbygning mellem jernbanelinjen og Lilleåen vest for Kollerup. Bygningen er i 2 etager med ælteværk og rørmatrice-presse i underetagen og tørre- og lagerrum i loftsetagen. Fabrikationsprocessen kan beskrives således: Leret udgraves i bakkerne nedenfor Kollerup Østergaard med en gravemaskine og læsses på tipvogne, som fører leret frem til fabriksbygningen. Her tippes leret af og kommer i en æltemaskine. Efter æltningen kommer leret i en presse som former leret til et rør af ca. 30 cm’s længde, af udseende som ubrændte drænrør. Disse rør føres med en elevator til loftet, hvor de stilles på hylder til lufttørring. De tørrede rør styrtes ned i en knusemaskine, som knuser leret til et brunt pulver, bentonitten, som siden sækkes op til forsendelse. Selv for sin tid var anlægget fra starten et lavteknologisk anlæg. Til direktør for værket ansættes teglværkejer Skaarups søn.

Fabrikken kører rimeligt de første år, men får ret hurtigt problemer med for høje omkostninger i forhold til, hvad produkterne kan hjembringe på markedet. Harald tildeles i 1950 Dansk Arbejdes initiativ diplom, for sine mange initiativer med at sætte produktioner i gang på egnen. I 1955 finder bestyrelsen, at man må spare på omkostningerne for at få et rimeligt overskud. Man enes om at afskedige direktør Skaarup og lader i stedet Harald føre tilsyn med driften. Dette skridt medfører, at familien Skaarup ønsker at afhænde sine aktier, som overtages af familien Mark. Med reducerede omkostninger går driften atter bedre, men ny teknologi i støberierne truer nu med at presse priserne på bentonit.

I 1962 erklærer det Københavnske ingeniørfirma, som sælger produkterne, at de ønsker at frasige sig agenturet og sælge deres aktiepost. Der findes en ny agent og Harald overtager den ledige aktiepost, men fra nu af går det tilbage for værket som lukker sin produktion i 1965. De tomme bygninger står til de brænder i 1990´erne og nu er der kun fundamenterne tilbage til minde om Kollerup Lerværk.

Bro over åen set fra Lerværket
Bro over åen set fra Lerværket

Lagerkælderen ved rejsegildet i 1948
Lagerkælderen ved rejsegildet i 1948

Motiv fra rejsegildet på Kollerup Teglværk. Harald Mark nr. 2 fra venstre.
Motiv fra rejsegildet. Harald nr. 2 fra venstre.

 

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeTvisten om arven efter Niels Mark

Formand for TolvmandsforeningNæste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30