Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

LANDSKABET

Landskabet omkring Svallinggaard er præget af et relativt fladt terræn, som fra øst til vest gennemskæres af Blegvad bæk/ Kousted å. Fra bækken overfor Blegvad strækker en dal sig mod nord, heri ligger den rørlagte vandføring fra den nordlige del af gårdens areal.

Bortset fra de bevoksninger, som i tidens løb er plantet på de besværlige dele af arealet, er landskabet meget åbent, med et et stort synsfelt.

I 1988 blev landskabet, gennem et samarbejde med Skov-og Naturstyrelsen, gennemgået af landskabsarkitekt Phillip Rasmussen, Nakskov. Resultatet af gennemgangen er en række forslag til landskabsmæssige forbedringer, som blev offentliggjort i en Idékatalog om landskabsforbedringer udgivet af Miljøministeriet. Forslagene omfatter etablering af levende hegn, reetablering af vandhuller og engarealer. Heraf er foreløbig realiseret elementerne: Reetablering af vandhuller og etablering af levende hegn. Såfremt det måtte kunne stemme overens med krav om permanent braklægning, kan det også tænkes, at nogle af de tidligere engarealer reetableres.

Se også en udførlig beskrivelse af nærtliggende Asferg mose

 

 

Svallinggaard og omgivende landskab

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30